Facebook ta paylaştweet le
Ana Sayfa / 

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yayımlandı

12.3.2021
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

10 Mart 2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de uzaktan çalışma şeklinin usul ve esaslarını belirlemek üzere Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. 4857 Sayılı İş Kanununun 14. Maddesinde uzaktan çalışma ilişkisi; “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” şeklinde ifade edilmiştir. Yönetmelik doğrultusunda da bu tanım korunmuştur.

Yönetmelik uyarınca uzaktan çalışma ilişkisi ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler, aşağıda soru cevap yöntemiyle ele alınmaya çalışılacaktır.

Uzaktan Çalışmayı Düzenleyen İş Sözleşmesinin bir şekil şartı var mıdır? Yönetmelik kapsamında uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri mutlaka yazılı şekilde yapılması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Uzaktan Çalışmayı Düzenleyen İş Sözleşmesinin kapsamında hangi hususlar yer almalıdır? Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin maddeler yer almalıdır.

Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir. İş sözleşmesinde ayrıca, işin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar da belirtilir. Bu maliyetlere örnek olarak, uzaktan çalışma için gerekli olan internet hizmeti verilebilir. Hakkaniyet gereği,  bu tür masrafların işveren tarafından karşılanacağının kararlaştırılması uygun olacaktır. 

Uzaktan Çalışma durumunda, çalışmaya konu mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarını kim sağlar?

Uzaktan çalışma yönünde bir ilişki kurulduğunda, çalışmaya konu mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının, aksi kararlaştırılmamışsa, işveren tarafından sağlanması temel alınmaktadır.

Bununla birlikte, kullanılacak malzemeye ve iş araçlarına ilişkin kullanım esasları ile bakım ve onarım koşullarının çalışana bildirilmesi gereği Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.

İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. İşçiye teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanır. İş araçlarının listesi, iş sözleşmesi içerisinde veya sözleşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak düzenlenirse ayrıca yazılı belge düzenlenmesi şartı aranmaz.

 

Uzaktan çalışmanın süresi nasıl belirlenir?

İş sözleşmesinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi belirtilir. Bununla birlikte, mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir.

Uzaktan çalışmada fazla mesai yapılabilir mi? 

Uzaktan çalışmada; fazla çalışma; işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Dolayısıyla, taraflar arasındaki iş ilişkisinin uzaktan çalışma şeklinde kurulması durumunda da fazla mesai yapılabilir.

Uzaktan çalışmada işveren-çalışan iletişimi nasıl ve hangi sürelerde kurulur?

Uzaktan çalışmada çalışan ile nasıl iletişim kurulacağı, diğer bir ifade ile iletişimin yöntemi ve iletişime ilişkin zaman aralığı çalışan ve işveren tarafından birlikte belirlenir.

 

Uzaktan çalışmada veriler nasıl korunur?

İşveren, çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür; ayrıca işyerine ve işe ilişkin verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almak da İşveren’in sorumluluğundadır.

Bununla birlikte, çalışan, verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uymak zorundadır.

 

İş sağlığı ve güvenliği nasıl sağlanır?

İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek sorumluluğu altındadır. Bununla birlikte, işveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

 

Hangi konularda uzaktan çalışma yapılamaz?

Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.

Bununla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir.

 

Uzaktan çalışmaya nasıl geçilir?

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulmamış ise ve hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülecekse;

  1. Uzaktan çalışmaya geçiş için, işçinin ve işverenin anlaşması gereklidir.
  2. İşçi, uzaktan çalışma yapmayı talep edebilir.
  3. İşçinin uzaktan çalışma talebi, yazılı olarak yapılır ve işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir. İşveren’in bu talebi değerlendirmesinde; işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır.
  4. İşçinin uzaktan çalışma talebine ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilmesi esastır. Talebin kabul edilmesi halinde Yönetmelik hükümlerine uygun bir iş sözleşmesi yapılır. İşverenin, bu süre içerisinde bir cevap vermemesi halinde ne olacağı, bunun taraflar için iş sözleşmesinin feshi bakımından bir haklı sebep teşkil edip etmeyeceği Yönetmelikte düzenlenmemiştir.

Belirtmek gerekir ki; uzaktan çalışmaya geçen işçi, yukarıda belirtilen usulle tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. Yine burada da, işçinin işyerinde çalışma talebinin işveren tarafından kabul edilmemesi halinde ne olacağı, bunun taraflar için iş sözleşmesinin feshi bakımından bir haklı sebep teşkil edip etmeyeceği Yönetmelikte düzenlenmemiştir.

Uzaktan çalışmada işçinin rızası aranır mı?

Uzaktan çalışma işçi ve işverenin anlaşması ile yapılabilir. Ancak; uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde; uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz. Dolayısıyla örneğin salgından kaynaklı bir zorlayıcı nedenle iş yerinin tamamında ya da bir bölümünde uzaktan çalışma uygulanacak ise; bu durumda uzaktan çalışma için işçinin onayı aranmamaktadır.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Yazarlar