Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

Faruk Özlü: “Sanayi bölgelerinin desteklenmesi gerekir”

2.4.2018
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2023 hedeflerinin sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçişi sağlamak olduğunu söyledi. Özlü, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için planlı sanayinin gelişimine imkân sağlayan organize sanayi bölgelerinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bakan Özlü GÖZLEM Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

Sanayinin disipline edilmesi, şehrin planlı gelişmesine OSB’lerin katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bilindiği gibi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB); sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgeleri” olarak tanımlanmıştır.

Organize sanayi bölgelerine yüklenen fonksiyonlardan biri de, kentleşmenin planlı bir biçimde gelişiminin sağlanmasıdır. Bunun da nedeni, 1960’lı yıllara kadar sanayi yerleşiminin dağınık ve plansız bir biçimde kentlerin çevresinde yayılmasıdır. Ülkemiz şu anda hızlı bir sanayileşme süreci içerisinde bulunduğundan, bu süreç içerisinde çevrenin korunması da büyük önem arz etmektedir. Sanayileşmenin organize sanayi bölgelerinde oluşturulmasıyla; düzensiz şehirleşmenin önüne geçilmesinin yanı sıra çevre kirliliğinin önlenmesi, kontrol altına alınması ve tarım arazilerinin korunması da sağlanmaktadır.

Organize sanayi bölgeleri uygulamalarıyla; az gelişmiş bölgelerde sanayiyi yaygınlaştırmak, istihdam politikalarını desteklemek, sanayicilerimizin sanayi parseli ihtiyaçlarını karşılamak, modern ve sağlıklı ortamlarda çalışma imkanı sağlamak, sanayileşmenin dengeli dağılımı ile düzenli kentleşmeyi sağlamak amaçlanmaktadır. İnsan kaynağı açısından da bulunduğu bölgede istihdam sağlayarak, iş göçünün önüne geçmektedir. Bölge ve sanayiciler gelişmekte, bu da ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. OSB uygulamaları kayıt dışı ekonominin, kontrol altına alınmasına da aracı olmuştur.

OSB uygulamalarıyla, bölgesel hammadde kaynaklarının aynı yörede işlenebilmesiyle, başka bölgelerde gerçekleştirilen ara mal üretimlerinin mamul üretime dönüştürülmesi ile kırsal ve kentsel ekonomilerin canlılık kazanmasına katkı sağlanmaktadır.

Ekonomik kalkınma için üretime, ihracata ve teknolojiye destek veren Bakanlığımız, bu itibarla sanayi yatırımlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân sağlamak suretiyle ülkemiz kalkınmasına ciddi katkılar sağlayan OSB uygulamalarına ağırlık vermektedir.

OSB’ler Türkiye ekonomisinin son yıllarda gerçekleştirdiği sürdürülebilir büyümenin en önemli dişlilerinden olup, oluşturduğu istihdam, gerçekleştirdiği üretim, OSB’lerde faaliyette bulunan sanayicilerimizin gerçekleştirdiği ihracat, ödenen vergiler, SSK primleri OSB’lerin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu verilerden de görüldüğü üzere OSB’ler, ülkemizin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması yolunda büyük katkılar sunmaktadır.

Ayrıca, OSB’ler ticaret ve finansman kuruluşlarını bu bölgelere çekerek gelişen ekonomik ortam ile birlikte, sosyo-kültürel olanakların da artışını sağlayarak, ekonomik kalkınmayı hızlandırıcı, bölgesel dengesizlikleri giderici, kentsel gelişmeyi yönlendirici ve çevre koruma amaçlarını gerçekleştirici işlevleri yerine getirmektedir.

2023 hedefleri sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçişi hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için planlı sanayinin gelişimine imkân sağlayan organize sanayi bölgelerinin desteklenmesi gerekmektedir.

HEDEF 2.5 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM

Üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, az gelişmiş bölgelerde sanayinin yaygınlaştırılması kalkınmada hangi etkiyi sağlar? İstihdam konusunda OSB’lerin rolünü nasıl görüyorsunuz?

Ülkemizin bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi ve iktisadi kalkınma hedefleri doğrultusunda sanayicimiz için gerekli sanayi alanlarında su, yol, enerji gibi teknik altyapının sağlandığı; ortak ticari, idari ve sosyal hizmetlerinin sunulduğu üretim alanları oluşturmak amacıyla 312 OSB kurulmuştur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak amacımız, “Türk sanayisinin rekabet gücünü artırarak, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği, istihdam sorununu çözmüş, nitelikli işgücüne sahip, topluma ve çevreye duyarlı” bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmaktır.

Bakanlığımızca, istihdamın arttırılması her zaman önemini koruyan bir konu olmuştur.

Bugüne kadar OSB’lerde yer alan 50 bin 873 parselde üretime geçilmiş ve yaklaşık 1 milyon 750 bin kişiye iş imkânı sağlanmıştır.

2023 hedefimiz; 50 yeni OSB kurmak ve tüm OSB’lerdeki istihdamın 2.5 milyona ulaşmasını sağlamaktır.

1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile nitelikli istihdamın sağlanması amacıyla OSB’lerde kurulan meslek yüksekokullarındaki her bir öğrenci için eğitim desteği verilmesini sağlıyoruz.

Söz konusu Kanun’da yer almakta olan “Meslek Yüksek Okulları Koordinasyon Kurulu”nun kurulması ile de ülkemizde beceri odaklı insan kaynağına duyulan ihtiyaç ve bu ihtiyacı karşılayacak olan meslek yüksekokullarının ve bu okullardaki programların geliştirilmesine odaklanarak, iş dünyasının beklentilerini karşılayabilmek amacıyla üretim süreçlerinde ve sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı istihdamını arttırma sürecine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Sağlıklı güvenilir ucuz bir alt yapı ve sosyal tesislerin oluşturulması, organize sanayi bölgelerinin devlet gözetiminde kendi organları tarafından yönetiminin sağlanması konusunda neler söyleyeceksiniz?

Ülkemizde sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayan, geri kalmış bölgelerin kalkınmalarını teşvik ederek sanayi yatırımlarını bu bölgelere çekmeyi hedefleyen Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) uygulamalarına Bakanlığımızca düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmekte ve sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlanmaktadır.

OSB’ler kar amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişilikleri olup, edinilen gelirlerin OSB içinde yeniden yatırıma dönüşmesi ile bölgesel sanayinin gelişimi için de oldukça etkili araç olmuşlardır.

1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte OSB Kanunun birçok maddesinde düzenleme yapılmış ve OSB’lerin gelişimine yönelik olarak birçok yenilik getirilmiştir. İlk olarak OSB’lerden gelen yoğun istek doğrultusunda OSB yönetimlerinin görev sürelerini 2 yıldan 4 yıla çıkartarak yatırımların sürekliliğini sağlanması hedeflenmektedir.

OSB’ler; yatırımların işbirliğiyle yapılmasına, enerji, çevre ve ulaşım gibi asgari altyapı şartlarının tek bir elden yönetilmesine, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve kalite standardının yükselmesine zemin hazırlamaktadır.

OSB’de üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan tek durak ofis hizmetlerinin (ruhsat, izin, abonelik) düşük maliyetli ve hızlı şekilde verilmesi ve bürokratik engellerin azaltılmasını da sağlamaktadır. OSB’lerde yer alan firmalar, emlak vergisi, bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcı, atık su bedeli, KDV (Teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimlerinde) vb. vergilerden muaftır.

Türkiye; hammadde temini, ulaşım, pazarlara yakınlık, hukuki altyapı, siyasi istikrar gibi birtakım avantajların yanında, uluslararası sermaye açısından da cazip bir ülke haline gelmiştir.

Bugün OSB’ler; sanayi yatırımlarının en kolay yapılabildiği, alt yapısının hazır olması nedeniyle de, yatırımcının daha fazla tercih ettiği bölgeler haline gelmiştir.

Ülkemizin, rekabet üstünlüğünü elde etmesinde sanayi sektörünün önemli bir yeri vardır. OSB’ler, sanayi sektörü için gerekli olan mal ve hizmetlerin dünya pazarlarına açılmasını sağlayan, teknoloji transferlerinin sağlanmasını ve risk sermayesi için gerekli alt yapıyı hazırlayan bölgelerdir. Yabancı sermaye ile OSB sanayicilerinin ortaklık yapmalarına ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına imkân sağlanmaktadır.

OSB’lerde aynı sektördeki ve ilişkili sektörlerdeki firmaların arada faaliyet göstermesi, firmalar ve çalışanlar arası bilgi paylaşımını hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır. Bu ise gerek çalışanların işleri konusundaki bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamakta ve gerekse de firmaların gelişmelerine katkı sunmaktadır.

Bunun yanı sıra OSB’lerdeki işlemlerin tek durak ofisi mantığı ile OSB’de çözülebiliyor olması da yatırımcılar açısından önemli olmaktadır.

Diğer taraftan şunu da belirtmek isterim ki OSB’lerin yapımında Bakanlığımız kredisinin kullandırılması da önemli bir teşvik konumundadır. Zira OSB’ler piyasa faiz oranlarının çok altında ve uzun vadeli olarak borçlanarak OSB yatırımlarını gerçekleştirebilmektedirler. Bu teşvik ile yatırımcılara daha uygun maliyetlerle yatırıma hazır alanlar sunulması sağlanmış olmaktadır.

ISLAH OSB UYGULAMASI YENİDEN DEVREDE

Türkiye’de OSB’lerin gelişimi ve geldiği noktada eksiklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu anlamda bakanlık olarak yapılan çalışmalar neler?

Bakanlığımız kredi desteği ile 2017 yılı sonuna kadar 180 OSB projesi tamamlanarak sanayicimizin hizmete sunulmuştur. Tamamlanan bu projeler için Bakanlığımızca 2018 yılı fiyatlarıyla 5 Milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır.

Bakanlığımız 2018 yılı Yatırım Programında; 87 adet devam eden, 7 adet yeni proje ve Ergene Havzasında; 10 adet devam eden (1 adedi derin deşarj) olmak üzere toplam 104 OSB projesi yer almaktadır.

Bakanlığımızca OSB uygulamalarına yönelik istikrarlı devlet desteğinin sağlanmasına devam edilecektir.

Bakanlık olarak 2023 hedefimiz; 50 yeni OSB kurmak ve tüm OSB’lerdeki istihdamın 2.5 milyona ulaşmasını sağlamaktır.

Diğer taraftan; 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte OSB Kanunun birçok maddesinde düzenleme yapılmış ve OSB’lerin gelişimine yönelik olarak birçok yenilik getirilmiştir.

Yatırım yeri maliyetini azaltmak amacıyla en önemli düzenleme OSB’lerdeki parsel satış birim fiyatlarına limit getirilmesidir. Bu düzenleme ile OSB’ler parsel satışlarında Bakanlığın belirlediği prensipler dışında parsel satış fiyatı belirleyemeyecek ve böylece parsel satış fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde bu fiyatlar aşağı çekilecektir.

Uygulama süresi biten kısmen veya tamamen bedelsiz arsa tahsisi uygulaması sürekli hale getirilerek yatırımcının daha düşük fiyatlarda arsa temininin devamlılığı sağlanacaktır.

Kredi kapsamının genişletilmesi yanında OSB’lerin gelirlerini artırıcı bir fayda olarak da KOSGEB’in OSB arsa satışlarından elde ettiği %1’lik payı kaldırdık.

En temel amacı çarpık sanayileşmeden kaynaklı çevresel kirliliğin önüne geçmek olan (Geçici Madde 8 kapsamında uygulaması biten) Islah OSB uygulamamızı sanayicilerimizin yoğun taleplerine karşılık vermek için yeniden başlatıyoruz.

Bunlara ek olarak, organize sanayi bölgelerindeki binalardan emlak vergisi alınmaması hususunu hayata geçirdik. Bu düzenleme ile bu alanlardaki yatırımcıların üzerindeki bir yükü daha kaldırdık.

Atıl OSB’lerin işe yarar hale getirilmesi konusunda Bakanlığın bir çalışması var mı?

1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile OSB Kanununa eklenen ek 3’üncü madde, OSB’lerde en az on kişilik istihdam taahhüt eden gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisine imkan sağlamaktadır.

4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik” 9 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Kanun maddesinin birinci fıkrası gereğince kapsamı ve süreyi belirleyen bir Bakanlar Kurulu Kararı alınması gerekmektedir. Mezkur Bakanlar Kurulu Kararının alınmasını müteakip uygulamaya başlanabilecektir. Söz konusu maddeyle OSB’lerde atıl kalan yatırımlara sanayicilerin yönlendirilmesi ve OSB’lerin canlanması hedeflenmektedir.

OSB’lerin Bakanlığınız nezdinde öne çıkan sorunları neler?

Bakanlığımızca, günümüz koşullarına uygun olarak güncellenen mevzuatımız ile sanayicilerimize dünya standartlarında yatırım ortamı sunulmaya çalışılmaktadır. OSB içerisinde yer alan yatırımcıların ihtiyaç ve taleplerine paralel olarak, OSB mevzuatının günün şartlarına uyum sağlaması ve sanayicilerin karşılaştığı sorunların çözümü amacıyla OSB Kanunu’nda ve Yönetmeliklerinde zaman zaman değişiklikler yapılmaktadır.

Organize Sanayi Bölgeleri yönetenlerin öncelikle yasal mevzuata ve Bakanlığımız talimatlarına uymaları, sıkıntı ve sorunlarla ilgili Bakanlığımız görüşü doğrultusunda uygulamalar yapmaları gerekmektedir. Bakanlık olarak, OSB’lerin her türlü sorunu ile yakından ilgilenip, bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapılmaktadır. OSB’ler karşılaştıkları sorunları çözmek için zaman geçirmeden, Bakanlığımızın ilgili birimleri ile temasa geçebilmektedir.

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın işlemlerinde bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi, verilen hizmetlerde istenen belgelerin ve süreçlerinin analiz edilerek gereksiz olanlarının ayıklanması, uygulamada mevzuatımızdan kaynaklanan sorunların tespit edilerek giderilmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla, mevzuatımız dönem dönem gözden geçirilmektedir.

Günümüzde Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu tempolu büyüme ve modernleşme sürecinde OSB’ler, yerel bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerine önemli katkıda bulunmaktadır. Hızla dış dünyayla bütünleşen ekonomilerde başarının temel parametresi rekabettir. OSB içerisinde yer alan çok sayıda ve çeşitli sektörlere sahip fabrikaların kümelenme gibi çeşitli sanayi politikaları ile birleşerek rekabet güçlerini artırmalarını beklemekteyiz. Bu durum küresel ekonomi için çok önemlidir.

OSB’lerde yer alan yatırımcılardan; yeni yönetim ve pazarlama modelleriyle ilgilenmeleri, AR-GE faaliyetlerine yönelmek suretiyle daha rekabetçi olmaları, uluslararası pazarlarda rekabet edebilir düzeyde tasarım, pazarlama modelleri ve üretim teknolojilerini geliştirerek teknolojik seviyelerini yükseltmelerini beklemekteyiz.

Mevzuatla, özellikle de OSB mevzuatı ile sahip oldukları yetki ve sorumluluklarının gereğini yerine getirerek, karar verme ve inisiyatif alma noktasında kendilerine güvenmelidirler. Bilmelidirler ki Bakanlığımızın denetleyici ve yol gösterici rolünden daha çok onların sahadaki karar ve uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Sorunları birebir yaşayan, beklenmedik çok yönlü sıkıntılarla karşılaşan ve bunları mevcut şartlar içinde hızlı bir şekilde çözmeye çalışan kesim, yatırımcılarımız ve OSB yönetimleridir. Öte yandan, mevcut pozisyonunu koruyarak bu rekabet ortamında varlığını sürdürmek mümkün olmaktan çıkmıştır. Yönetimlerin daima yenilikçi bir vizyonla hareket etmeleri, dünyayı takip etmeleri ve sürekli bir arayışta olmaları gerekmektedir. Şu bilinmelidir ki geleneksel kalıplara çok fazla takılmadan yeni açılımların peşinde koşmak, hızla seyreden yeni rekabet edebilirlik enstrümanlarını geliştirmeye çalışmak yönetimlerin acilen gündemine oturmalıdır. OSB yönetimleri, yalnızca basit iş ve işlemleri yürüten, arsa tahsis eden bir kuruluş olarak görev yapmanın yanında, bölgedeki işletmeler arasında iletişimi sağlayan, bilişim, AR-GE temiz üretim, endüstriyel simbiyoz vb. konularda işletmelere kılavuzluk da yapmalıdır.

(Aysel KANBER)

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Diğer Haberler

18 Aralık 2018 Salı döviz kuru Dolar ve Euro kaç TL? Bugün (18 Aralık 2018) döviz fiyatları. Dolar ve Euro alış satış fiyatları 18 Aralık 2018 Salı. Japon yeni, İngili...

Serbest piyasa altın fiyatları, çeyrek altın fiyatı 350 lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika bütçe açığı açıklaması geldi. Türkiye cari açık Berat Albayrak son dakika.

Sanayi üretimi 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

Eylül ayı İşgücü İstatistikleri açıklandı. İşsizlik oranı 0,8 puan arttı.

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku, 2018 yılı Ekim sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında azalışla 116,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İmar Barışı son gün ne zaman 2018? İmar Barışına kaç kişi başvuru yaptı 2018? İmar Barışı son başvuru tarihi nedir? İmar Barışında yanlış veya eksik bilgi verenlere ne...

Yazarlar
Website Security Test