Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

Türkiye’nin sıkıntıları aşılır mı?

12.10.2018
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Evet... Ancak!

Tür­ki­ye bu­gün için cid­di bir dar bo­ğaz­da. Bu dar­bo­ğaz­la­ra bi­raz alış­kan­lı­ğı­mız var. Es­ki­den 10 yıl­da bir ya­şa­nan eko­no­mik ve si­ya­si kriz­le­rin ara­lı­ğı şim­di­ler­de da­ral­dı. Da­ha sık ya­şar ol­duk. Evet, Tür­ki­ye şu an­da hem içer­de hem de dı­şa­rı­da es­ki kriz­le­rin ben­ze­ri­ni ya­şı­yo­ruz. Dö­viz kur­la­rın­da ya­şa­nan ar­tış, ya­ba­nı ül­ke­ler­le iliş­ki­ler de si­ya­si kri­ze bağ­lı­dır. Bu sı­kın­tı­la­rın gi­de­ril­me­sin­de en bü­yük amil ise ken­di­miz ve si­ya­set­çi­le­ri­mi­zin ata­ca­ğı adım­lar­dır. Bu­nun da ku­ral­la­rı, eko­no­mi­de de dış po­li­ti­ka­da da ulus­la­ra­ra­sı ku­ral­la­rı uy­gu­la­mak­tır. 

Bir ül­ke­nin ge­le­ce­ği uzun, or­ta ve kı­sa dö­nem­li stra­te­ji ve plan­la­ma­la­rı­nın doğ­ru­lu­ğu, ıs­ra­rı ta­viz ver­me­me­si ile şe­kil­le­nir. Tür­ki­ye’nin geç­miş­ten bu­gü­ne si­ya­set­çi­le­ri ise bu dik­kat­te pek ba­şa­rı­lı ola­ma­mak­ta­dır­lar.

İs­tik­rar­lı po­li­ti­ka­lar ül­ke­le­rin ol­maz­sa ol­ma­zı­dır. Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler­de sı­kın­tı­lar var­sa ve bun­lar ta­rih­sel bir ta­kım geç­miş­ler­le il­gi­li ise da­ha faz­la ta­kip ve stra­te­ji ge­rek­ti­rir.

Ül­ke­miz iç­te de sı­kın­tı­da­dır. Özel­lik­le “Kür­t” me­se­le­si Tür­ki­ye’nin ge­liş­me­si­ni ön­le­mek is­te­yen­le­rin çok­ça mü­da­ha­le­de bu­lun­du­ğu bir alan­dır.

Me­se­le­nin çö­zü­mü için işin ger­çe­ği­ni iyi­ce an­la­ma­mız ge­re­kir. Tür­ki­ye; İn­gi­ltere, Ame­ri­ka ve İs­ra­il üç­ge­nin­de is­te­nen ha­le ge­ti­ril­mek is­te­ni­yor. Cum­hu­ri­ye­tin 100. yı­lın­da Irak, Su­ri­ye ile ka­rış­tı­rı­la­rak Tür­ki­ye’nin gü­ne­yin­de bir “Kür­dis­ta­n” ko­ri­do­ru açıl­mak is­te­ni­yor. Bu ko­ri­dorun “Ak­de­niz’e” uza­tıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. İş sa­de­ce ko­ri­dor aç­mak­la da kal­mı­yor. Bir “Kon­fe­de­ra­tif dev­let­çik­le­r” ha­lin­de bu böl­ge­yi ye­ni­den di­zayn et­mek is­ti­yor­lar.

Tür­ki­ye ma­ale­sef bu pla­nı an­la­mak­ta bi­raz geç kal­mış­tır.

“S­tra­te­jik or­ta­k” or­tak ola­rak gör­dü­ğü ABD’ye al­dan­mış­tır.

Du­rum ha­ri­ta­sı ne şu an­da?

Evet, ABD ve NA­TO’nun tav­rı Tür­ki­ye’yi Rus­ya’nın ya­nı­na it­miş bu­lun­mak­ta­dır. An­cak Türk ta­ri­hi­ni in­ce­ler­se­niz, en çok ara­mı­zın bo­zul­du­ğu ve harp et­ti­ği­miz ül­ke Rus­ya’dır. Rus­ya’nın ne ka­dar gü­ve­ni­lir bir ül­ke ol­du­ğu ise be­nim için hep so­ru işa­re­ti­dir.

Ama şu an­da be­ra­ber ol­ma mec­bu­ri­ye­ti­miz var. İran ile de asır­la­rın re­ka­be­ti için­de­yiz. İran’ın en önem­li ku­su­ru kıs­kanç­lı­ğı­dır.

Pe­ki, şu an­da ABD’nin ön­der­li­ğin­de oy­na­nan oyun ne­dir? Tür­ki­ye’yi eko­no­mik ola­rak çök­tür­mek ve is­te­di­ği­ni yap­tır­mak­tır.

Bu olur mu? Ola­bi­lir de ola­ma­ya­bi­lir de? Bu bi­zim si­ya­set, stra­te­ji ve ta­rih­sel tec­rü­be­ler ışı­ğın­da ala­ca­ğı­mız ted­bir­le­re bağ­lı­dır. Tür­ki­ye’ye yö­ne­len sal­dı­rı­la­rı ber­ta­raf et­mek bi­zim eli­miz­de.

Eko­no­mik sı­kın­tı­la­rın şart­la­rı bel­li­dir. Ted­bir­le­ri ağır ama ça­re­siz de­ğil­dir.

Bu­nun için “Tek gü­ç” oda­ğı olan Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı’nın eki­bi çok önem­li­dir. Bu­gü­ne ka­dar ya­nın­da olan da­nış­man­la­rı­nı iyi­ce göz­den ge­çir­me­si ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nı eko­no­mi­yi ve dip­lo­ma­si­yi iyi bi­len ki­şi­ler­den seç­me­li­dir.

Dün­ya iliş­ki­le­rin­de bir “Dip­lo­ma­sı­” li­sa­nı var­dır. Bu li­sa­nı çok us­ta­lık­la kul­lan­ma­mız ge­re­kir. Dip­lo­ma­si­yi iyi ça­lış­tır­ma­lı­yız. Dış po­li­ti­ka­da Tür­ki­ye’nin tec­rü­be­li, çok ba­şa­rı­lı in­san gü­cü­nü ye­ni­den ha­re­ke­te ge­çir­mek ge­re­ki­yor.

Sı­kın­tı­lar eko­no­mik ve ulus­lar ara­sı ol­sa da Tür­ki­ye’nin bun­la­rı aşa­cak gü­cü ve tec­rü­be­si var­dır. So­run­lar plan­cı bir ko­or­di­nas­yon­la çö­zü­lür. Çö­züm için duy­gu­la­rı­mı­zı bir ke­na­ra bı­rak­ma­lı­yız. Or­tak akıl­la, ta­rih­sel ve gü­nün den­ge­le­ri­ni çok iyi gö­ze­te­rek çö­züm yol­la­rı ara­ma­lı­yız.

Tür­ki­ye bu gü­ne ka­dar pek çok ko­nu­mun­dan ile­ri ge­len dert­le­ri at­lat­mış­tır. Zor ama bu­nun­da hak­kın­dan ge­le­cek­ti­r…

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Diğer Yazarlar

Günlük Astroloji Burç Yorumları Aşk 21 Ağustos 2019 Çarşamba. Astroloji tüm burçlar ve yükselenleri. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğla...

Günlük Astroloji Burç Yorumları Aşk 20 Ağustos 2019 Salı. Astroloji tüm burçlar ve yükselenleri. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, K...

Günlük Astroloji Burç Yorumları Aşk 19 Ağustos 2019 Pazartesi. Astroloji tüm burçlar ve yükselenleri. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğl...

Günlük Astroloji Burç Yorumları Aşk 18 Ağustos 2019 Pazar. Astroloji tüm burçlar ve yükselenleri. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, ...

Günlük Astroloji Burç Yorumları Aşk 16 Ağustos 2019 Cuma. Astroloji tüm burçlar ve yükselenleri. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, K...

Günlük Astroloji Burç Yorumları Aşk 15 Ağustos 2019 Perşembe. Astroloji tüm burçlar ve yükselenleri. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğla...

Yazarlar
Website Security Test