Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

Zavallı Muhalefet!..

11.10.2019
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Ba­rış Pı­na­rı Ha­re­ka­tı, Tür­ki­ye'de bir 'mu­ha­le­fet so­ru­nu' ol­du­ğu­nu bü­tün açık­lı­ğıy­la or­ta­ya koy­du!..
Her fır­sat­ta, en baş­ta­ki li­der­den, en kü­çük il­çe­de­ki il­çe baş­ka­nı­na ka­dar ağız­la­rı­na pe­le­senk et­tik­le­ri; "Biz ku­ru­cu par­ti­yiz (Ya­ni; 'Cum­hu­ri­yet'in" de­mek is­ti­yor­lar), Biz Ata­türk'ün par­ti­si­yiz" slo­ga­nı­nı sarf eden CHP'nin ne hal­de ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yan bir tab­lo var, or­ta­da!..

Mec­lis­te'ki oy­la­ma­da "Evet oyu kul­la­na­cak­la­rı­nı" açık­lar­ken, ge­nel baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun "ge­rek­çe ola­rak söy­le­dik­le­ri­ne" ba­kın; "Ora­da­ki as­ker­le­rin bur­nu ka­na­ma­sın di­ye tez­ke­re­ye içi­miz ya­na ya­na evet di­ye­ce­ğiz."
Ha­re­kat ne­re­ye ya­pı­la­cak; Fı­rat'ın Do­ğu­su'nda "PYD ve YPG'nin kü­me­len­di­ği böl­ge­de­ki ABD'nin sı­nır­la­rı­nı çiz­di­ği 120 x 30 ki­lo­met­re­lik ala­na... Tel Ab­yad  Re­su­layn ara­sın­da­ki böl­ge...

Pe­ki, "ora­da Türk as­ke­ri var" mı; yok. Ha­re­ket baş­lar­sa ola­cak; Türk as­ke­ri Koa­lis­yo­nun ve ABD'nin, Rus­ya'nın "Evet" de­di­ği, "kim­se­nin iti­raz et­me­di­ği" yer­ler­de var; İD­LİP et­ra­fın­da­ki Göz­lem Ev­le­rin­de ve "ABD as­ker­le­riy­le ka­ra­dan ve ha­va­dan dev­ri­ye ge­zi­len 5 ki­lo­met­re­lik "Gü­ven­li Böl­ge­de!.."

Ama, "Tez­ke­re Mec­lis'ten çı­kar­sa", Türk as­ke­ri 30 ki­lo­met­re Gü­ney'e ka­dar ine­cek ve Mil­li Sa­vun­ma Baş­kan­lı­ğı'nın açık­la­ma­sın­da­ki gi­bi "Ya şehit ya Ga­zi" tab­lo­su or­ta­ya çı­ka­cak.

Siz, "Kı­lıç­da­roğ­lu'nun  söz ve ge­rek­çe­si­ne ba­kın" ve bir de ger­çek­le­re!..
Eğer "yü­re­ğin ya­nı­yor­sa, HDP 'Ha­yır Oyu ve­re­ce­ği­ni' açık­la­dı­ğı için, on­lar­la be­ra­ber gö­rün­mek is­te­mi­yor­san", çı­kar­sın Mec­lis sa­lo­nun­dan oy ver­mez­sin; Tez­ke­re na­sıl ol­sa, "AKP ve MHP'nin oy­la­rı ile" ka­bul edi­le­cek. İyi Par­ti oy­la­rı da ca­ba­sı..

Yo­oo, "O te­rör yu­va­sı ola­cak böl­ge­de bir YPG / PYD ‘te­rör üre­te­cek’ bir dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sı­nı is­te­mi­yor­san, 30 ki­lo­met­re­lik gü­ven­li bir ba­rış ko­rido­ru­nun ol­ma­sı­nı is­ti­yor­san, o böl­ge­ye Tür­ki­ye'de­ki 3.5 mil­yon Su­ri­ye­li­nin 2 mil­yo­nu­nun yer­leş­ti­ril­me­si­ni  is­ti­yor­san", der­sin ki; "Bu ha­re­kat hak­lı­dır, ya­pıl­ma­lı­dır. 'Evet oyu' ve­re­ce­ğiz Al­lah Meh­met­çi­ği mu­zaf­fer et­sin!.."
Böy­le "ga­rip ve aca­ip bir ge­rek­çe ile ‘Evet' diyerek” ne ka­za­nı­yor­sun; Ha­re­kat­ta "şe­hit­ler olur­sa" on­la­rın üze­rin­den Er­do­ğan ve AKP ik­ti­da­rı­na yük­len­me fır­sa­tı; ya­zık­lar ol­sun!..

Ne ol­du; ya­pı­lan "Gü­ven­lik top­lan­tı­sı­na AKP'li, MHP'li mil­let­ve­kil­le­ri gel­di, hat­ta AKP'li yö­ne­ti­ci­ler var­dı. Siz­le­ri ça­ğır­ma­dı­lar!.."

Da­ha­sı Er­do­ğan Mil­le­te "AKP'ye ka­tıl­ma ça­ğı­rı­sı" yap­tı ve de "Mil­let İt­ti­fa­kı­nın par­ça­lan­ma­sı çok önem­li" de­yiverdi.
Ya, İYİ Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Me­ral Ak­şe­ner'e ne de­me­li; gü­ya ABD Baş­ka­nı Trump'ın "Türk eko­no­mi­si­ni mah­ve­de­rim” sö­zü­ne ce­vap ve­ri­yor; "İnö­nü" ne de­miş­miş; "Ye­ni bir dün­ya ku­ru­lur, Tür­ki­ye de ora­da ye­ri­ni alır!.."

Vay ca­nı­na, "şu tec­rü­be­li" si­ya­set­çi­ye ba­kın; "bu sö­zün 1960'lı yıl­la­rın ba­şın­da söy­len­di­ği­ni, o gün­ler­de Dün­ya'nın 3 blo­ka ay­rıl­dı­ğı­nı, bir yan­da ABD li­der­li­ğin­de NA­TO'nun ar­ka­sın­da Ba­tı Blo­ku'nun, öte yan­da Rus­ya'nın li­der­li­ğin­de De­mir­per­de Blo­ku'nun ve de or­ta­da da Ti­to (Yu­gos­lay­va) / Neh­ru (Hin­dis­tan) li­der­li­ğin­de ça­tı­şan iki blo­ka ka­tıl­ma­yan ül­ke­le­ri bir ara­ya ge­ti­ren Üçün­cü Dün­ya Blo­ku'nun ol­du­ğu­nu bi­le ha­tır­la­mı­yor, ha­tır­la­ya­mı­yor!..

Bu­gün ne­re­de o blok­lar; "Şan­gay Beş­li­si'ni blok say­mak" müm­kün mü; ora­da­ki man­za­ra iç­ler acı­sı; hem eko­no­mik ola­rak, hem de si­ya­set ve gü­ven­lik ola­rak; bir­bir­le­riy­le "Su sa­va­şı ya­pan­lar" bi­le var!..
MHP'ye ge­lin­ce, "Ge­nel baş­kan­la­rın­dan ve Ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rın­dan mil­let­ve­kil­le­ri­ne ve ye­rel yö­ne­ti­ci­le­ri­ne de si­ra­yet eden" ve si­ya­si li­te­ra­tü­rü­mü­ze de "gün­lük" ola­rak gi­ren "edep dı­şı ha­ka­ret­ler­le do­lu" ko­nuş­ma­lar­la bes­le­nen ve de "Er­do­ğan'ı 'iti­raz­sız' des­tek­le­yen, yu­mu­şa­ma­ya kar­şı, sert­lik yan­lı­sı" bir po­li­ti­ka; o ka­dar!..
Tür­ki­ye'de bir ik­ti­dar var, ya mu­ha­le­fet?..

+++++++


Okuyucu Soruları...

Soru, MHP'lilere!..
Bir okuyucum soruyor; "Soner Yalçın'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yazdığı bir açık mektup İnternet'te dolaşıyor; ben yeni gördüm. Uzun bir mektup, ben içinden bir bölümü seçiyorum; 'Sorular' bölümündeki sorulardan bazılarını. Siz "milliyetçi / ülkücü" bir düşünce yapısına sahipsiniz, meslektaşınızın bu soruları ve cevapları konusunda ne düşünüyorsunuz?..
* Türk Bayrağı'nın yakılmasını, göklerden / direklerden indirilmesini protesto ettin mi; Hayır!...
* Atatürk heykellerinin parçalanmasını protesto ettin mi; Hayır!...
* Bu ülkenin parsel parsel özelleştirme adı altında satılmasını protesto ettin mi; Hayır!...
* Türk kimliğinin-kavramının Anayasa'dan çıkarılmak istenmesini protesto ettin mi; Hayır!...
* Devlet nişanından, devlet kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ibaresi kaldırılmasını protesto ettin mi; Hayır!...
* Andımızın kaldırılmasını protesto ettin mi; Hayır!..
* 23 Nisan gibi, 19 Mayıs gibi milli bayramlarının kaldırılmasını protesto ettin mi; Hayır!...
* Süleyman Şah Türbesi'nden kaçılmasını protesto ettin mi; Hayır!...
* Ülkenin parçalanma projelerini protesto ettin mi; Hayır!...
* Peki neyi protesto ettin?.."

CEVABIMDIR; Benim bu sorular ve cevapları konusundaki görüşüm, bugüne kadar Bahçeli ve etrafındakiler ile ilgili yazdıklarımda vardır. Yeniden yazmama gerek yok. Ama "bu sorular" asıl MHP'li milletvekillerine, yerel yöneticilerine, belediye başkanlarına ve o partiye oy verenlere ..."protesto ettiniz mi"  diye sorulmalı; ben de merak ediyorum; cevapları ne olacak acaba?..
Cevapları "Evet" ise, yukarıda Allah var, "Hayır" ise Bahçeli!..
+++++++

Sözün Özü
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, dünyada sulh" sözüne bir de eklemesi vardır; "Vatanın müdafaası mecburiyeti olmadıkça, savaş bir cinayettir; biliyoruz ki; "Vatan" deyince gerisi teferruattır ve Türk askeri bugün Suriye'de "Vatanım için bulunuyorum" diyor!..
++++++++

Mehmetçik Suriye'de savaşıyor; onlar?..
Yer; Türkiye'de "herhangi bir yer" olabilir; zira her yerde var; ama burası Başkent Ankara ve Önder Mahallesi!..
Selçuk Caddesi'nin hemen hemen yer tarafını "Arapça yazılı" dükkanlar istila etmiş.
Türk esnaf dert yanıyor; "Ne yazar kasaları var, ne vergi levhaları. Kira yok, vergi yok. Bizim 10 liraya sattığımızı, onlar 5 liraya satıyor. Biz, birer birer kepenk indiriyoruz. Onlar kazanıyor. Onlar iş buluyor, iş yapıyor, teşvik ediliyor, biz işsiz, aşşız kalıyoruz! Haberiniz var mı, çocuklarımızın okullarında artık Arapça anonslar yapılmaya başlandı!.."
Ey yetkililer; giderek tehlikeli hâl alan bu sosyal ve ekonomik yaraya, "kanlı" güvenlik yaraları da ekleniyor; görmüyor, duymuyor ve "ne olacak bu işin sonu" diye düşünmüyor musunuz?..
+++++++

İnternet'ten "acı" gerçekler!..


Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Yazarlar
Website Security Test