Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

Şönim nedir?

23.11.2018
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

Şönim nedir? Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin kıslatılmış hali olan Şönim

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)'lerde Türkiye'nin dört yanındaki illerde kadınların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar düzenleniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızdan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile kanun kapsamında 

Son olarak Jet Sosyete dizisinin son bölümünde kadına şiddet konusuna yapılan gönderme ile gündeme tekrar gelen kadına şiddet konusunda

devletimizin kadınlara sahip çıktığı bir kez daha anlaşılmaktadır. Kadının Statüsü kapsamındaki hizmetlerimizin temel amacı; kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamaktır.

Kadına Yönelik Hizmet Çeşitlerimiz; Kadın Konukevi aracılığıyla sunulan Koruma, bakım ve Eğitim Hizmeti, ŞÖNİM aracılığıyla Önleyici ve Tedbir Kararı İzlemesi, Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti ve Eğitim Programlarıdır. Erzurum’da kurulan kadınlara yönelik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, doğuda ilk kurulan merkez olma özelliğini taşımaktadır. ŞÖNİM, Şiddetin önlenmesi ile koruyucu önleyici ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, yedi gün yirmi dört saat çalışmaların yürütüldüğü kuruluşumuzdur. Hizmetleri üç başlıkta toplarsak; Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesi Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler, Şiddeti uygulayan kişilere karşı tedbirler olarak özetleyebiliriz.”

Kadına yönelik anlık şiddet/istismar varsa Alo 183 Hattı olarak vaka hakkında detaylı bilgileri alarak emniyet veya jandarma birimlerine telefon ile durum iletilmektedir.

Eş zamanlı olarak vakanın bulunduğu ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerinde görevli Acil Müdahale Ekip Sorumluları ile irtibata geçilerek vaka ona da bildirilmektedir. Kolluk birimleri ve Acil Müdahale Ekip Sorumluları işbirliği halinde vakaya acil müdahale etmektedir.

Sonrasında vaka hakkında detaylı sosyal inceleme yapılarak kadının uygun sosyal hizmet modelinden faydalanması sağlanmaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararları alınmaktadır. (Örneğin kadının geçici korunma altına alınması, barınma imkanı sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, çocuğu varsa kreş desteği sağlanması, kimlik bilgilerinin gizlenmesi gibi koruyucu tedbir kararları veya eşinin evden uzaklaştırılması, silahı varsa kolluğa teslim etmesi vb. önleyici tedbir kararları alınmaktadır. Her vaka kendi özelinde değerlendirilmekte olup, hangi kadın hakkında hangi tedbirlerin alınacağı sosyal inceleme raporu ile belirlenmektedir.)

Soru 2: İstismar, ihmal ve şiddete maruz kalan bir kadına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ne gibi destekler sunulmaktadır?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe konularak yasal altyapı güçlendirilmiş, kurumsal hizmet birimlerinin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) hizmet vermeye başlamıştır. Bu merkezlerde şiddet mağduruna yönelik “barınma hizmeti, geçici maddi yardım, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, hayati tehlikenin bulunması halinde geçici koruma altına alınmasının takibi ve izlenmesi, kreş yardımı, hukuki destek, tıbbi destek, istihdama yönelik destek, eğitim-öğretim konusunda destek” gibi konularda hizmetler sunulmaktadır.

22 Mart 2018 itibariyle, 68 İlde hizmetlerini sürdüren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM), 81 ilde yaygınlaştırılması faaliyetleri sürdürülmektedir. ŞÖNİM bulunmayan illerde ise koruyucu ve önleyici hizmetler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı kadın konukevlerinde fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet mağduru kadınlar ve beraberindeki çocuklarına ihtiyaç halinde süreli barınma hizmeti verilerek gerekli koruyucu önleyici hizmetlerden faydalanması sağlanır. Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu kadın ve beraberindeki çocuklarına doğrudan ya da ilgili kurumlara yönlendirmek suretiyle güvenlik, danışmanlık, tıbbi destek, geçici maddi yardım, kreş, mesleki eğitim kursu, grup çalışmaları, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler vb. alanlarda destek sunulmaktadır.

Soru 3: Şiddet, ihmal ve istismara maruz kalan bir kadına psikolojik olarak yıpranmaması için hangi işlemler yapılmaktadır?

Şiddet mağduru kadın ve beraberindeki çocukların öncelikle güvenliklerinin sağlanması, ekonomik, hukuki, sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi ve güçlendirilmesi esastır. ŞÖNİM’lerde hizmetin etkin bir biçimde sunumunda sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyolog ve psikolojik ve rehberlik danışmanlık bölümü mezunu meslek elemanları yarı zamanlı/tam zamanlı görev yapmaktadır. ŞÖNİM’lerde şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklar ile görüşme yapılması, raporların hazırlanması, uygun görülen hizmetlerin sunumu ile sorunun çözümüne ilişkin rehberlik hizmetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir biçimde yürütülmesi ve sonuçların izlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlanmaktadır.
Bakanlığımıza bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlara; kadın konukevlerinde görevli meslek elemanları (Psikolog, Sosyal Çalışmacı v.b) tarafından gerekli psiko-sosyal destek verilmekte olup, ihtiyaç duyulması halinde devlet ve üniversite hastanelerinin psikiyatri servislerinden destek sağlanmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri, ŞÖNİM’lerin bulunmadığı yerlerde şiddete mağdurlarına yönelik danışmanlık, rehberlik ve sosyal destek hizmetleri vermektedir.

Soru 4: Şiddet önleme ve izleme merkezi(ŞÖNİM) nedir?

ŞÖNİM'ler, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezlerdir. İllerde ŞÖNİM teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında kendilerine verilen görevler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Soru: 5: ŞÖNİM'lerde ne tür hizmetler verilmektedir?

ŞÖNİM’lerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapılır ve destek hizmetleri verilir. Bu kapsamda psiko-sosyal destek hizmeti, hukuki destek hizmeti, eğitim ve mesleki destek hizmeti, sağlık destek hizmeti, ekonomik destek hizmeti ile önleyici hizmetler doğrudan ya da ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme suretiyle sunulmaktadır.

Soru 6:Kadının ve ailenin korunmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek ve koordine etmek hangi Bakanlığın görevidir?

Kadının ve ailenin korunması sürecinde disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir. Ancak, konuya ilişkin yürütülecek çalışmalarda koordinasyon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluğundadır.

Soru 7: Şiddet olayını kimler ihbar edebilir?

Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür.
Soru 8: Eşinden korktuğu için asılsız beyanda bulunan vatandaşların analizi ŞÖNİM tarafından nasıl sağlanıyor?

Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, 6284 sayılı Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez. Asılsız beyan sonrası mağdur olan/olduğunu düşünen taraf 6284 Sayılı Kanun kapsamında Aile Mahkemelerine 15 gün içerisinde başvurarak itiraz ve tedbirin kaldırılması talebinde bulunabilir.

Soru 9: ŞÖNİM tarafından sağlanan hukuki destek kadın vatandaşın boşanma davasını karşılayabilir mi?

Hukuki destek hizmeti, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesi çerçevesinde, şiddet mağduruna ve beraberindeki çocuklarına Kanun kapsamında gerekli hukuki desteğin sağlanması veya baroların ilgili birimlerine yönlendirme yapılması ile müdahil olunan davaların takibi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Boşanma davası açmak isteyen ya da boşanma davası devam eden ancak maddi koşulları bir avukatın hukuki danışmanlığından yararlanamayan kadınlar, adliyeler bünyesinde ya da barolarda kurulu adli yardım bürolarına yönlendirilmektedir. Adli yardım talepleri kabul edildiğinde, boşanma davasına ilişkin harç ve masraflar HMK’nın ilgili maddesi çerçevesinde devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon ŞÖNİM tarafından sağlanır.

Soru 10: Şiddet mağdurlarına adli yardım barolar tarafından koşulsuz şartsız sağlanabilir mi?

Boşanma davası açmak isteyen ya da boşanma davası devam eden ancak maddi koşulları bir avukatın hukuki danışmanlığından yararlanamayan kadınlar, adliyeler bünyesinde ya da barolarda kurulu adli yardım bürolarına yönlendirilmektedir. Adli yardım talepleri kabul edildiğinde, boşanma davasına ilişkin harç ve masraflar HMK’nın ilgili maddesi çerçevesinde devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon ŞÖNİM tarafından sağlanır.

Soru 11: Şiddet mağdurlarına yönelik teknik yöntemlerle takip nasıl sağlanmaktadır?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulu elektronik izleme sistemi altyapısı ve elektronik kelepçe cihazlarının kullanıldığı sistem ile şiddet uygulayan ve şiddet mağduru hakkında verilen tedbir kararları eşzamanlı olarak izlenebilmektedir.Ankara ve İzmir illerinde başlayan pilot uygulama Antalya, Bursa, İstanbul ve Gaziantep illerinde yaygınlaştırılmış olup bahsi geçen illerde uygulanmaktadır.

6284 sayılı kanun kapsamında, Şiddet mağdurunun elektronik kelepçe uygulamasından yararlanabilmesi uygulama yapılan illerde hâkim takdirindedir. Aile Mahkemesi hâkimi tarafından, yine hâkim takdir ettiği belirli sürelerle verilen karar ildeki ŞÖNİM ve Kolluk birimine bildirilmekte, ŞÖNİM koordinasyonunda Kolluk birimi tarafından, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile irtibata geçilerek şiddet uygulayana elektronik kelepçe takılması, mağdura da mağdur cihazı verilerek bilgilenmesi sağlanmaktadır.

Soru 12: Şiddet mağduru kişi kolluk kuvvetlerine sığındığında işlem yapılabilmesi için darp raporu şart mıdır?

6284 sayılı Kanun kapsamında öngörülen koruyucu tedbir kararlarına hükmedilebilmesi için delil ve belge aranmaz. Bu kapsamda, kişi konukevinden yararlanmayı talep ediyorsa, darp cebir raporunun temin edilmesi şart koşulmamaktadır.

Soru 13: Kimler için koruyucu ve önleyici tedbir kararı çıkartılır?

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında tedbir kararı talep edilebilir. Koruyucu tedbir kararlarına "şiddet mağdurları" lehine, talebi halinde delil ve belge aranmadan karar verilebilir. Önleyici tedbir kararları, mağdurun yeniden şiddete uğramasını önlemek için "şiddet uygulayanlar hakkında" verilen kararlardır.

Soru 14 : Şiddet eylemleri neleri kapsamaktadır?

Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışları kapsamaktadır.

Soru 15 : 6284 sayılı Kanun kapsamında tanımlanmış tedbir kararı kimler tarafından verilebilir?

Şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında, istem üzerine veya resen verilecek tedbir kararları Aile Mahkemesi Hâkimleri, mülkî amirler ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk görevlileri tarafından verilebilmektedir.

Soru 16 : Mülki amir(vali - kaymakam)tarafından hangi tedbir kararı verilebilir?

Şiddet mağduru hakkında mülki amir tarafından aşağıdaki tedbir kararı verilebilir;
-Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
-Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere geçici maddi yardım yapılması.
-Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
-Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.
-Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzerekreş imkânının sağlanması.

Soru 17 : Kolluk amiri tarafından hangi koruyucu ve önleyici tedbir kararları alınabilir?
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirlerince aşağıdaki koruyucu tedbir kararları verilebilir;
-Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması. -Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirlerince aşağıdaki önleyici tedbir kararları verilebilir;
-Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
-Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. -Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
-Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması

Soru 18 : Hakim tarafından verilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararları hangileridir?

Şiddet mağduru hakkında hakim tarafından aşağıdaki koruyucu tedbir kararı verilebilir;

- İşyerinin değiştirilmesi.
-Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
-Korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
-Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi, gizlenmesi.
Şiddet uygulayan hakkında Hakim tarafından aşağıdaki önleyici tedbir kararı verilebilir;
-Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
-Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
-Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
-Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
-Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması. -Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
-Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
-Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
-Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
-Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
-Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Soru 19 : Koruma altına alınan kişinin geçimini sağlamaya yönelik ne gibi tedbirler alınır?
Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Soru 20 : Korunan kişinin kimlik bilgilerinin gizlenmesi hakkında bir uygulama var mıdır?

Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur.

Soru 21 : 6284 sayılı Kanun kapsamında öngörülmüş tedbir kararları ne kadar süre ile verilebilir?

Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

Soru 22 : Koruyucu tedbir kararları için delil ve belge ibrazı şartı aranmakta mıdır?

Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.

Soru 23 : Korunan kişinin kişisel eşya güvenliği nasıl sağlanmaktadır?

Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır.

Soru 24 : 6284 sayılı Kanun kapsamında hükmedilmiş Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına itiraz süresi ne kadardır?

Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Soru 25 : 6284 sayılı Kanun kapsamında hükmedilmiş geçici korunma altına alma ve önleyici tedbir kararlarının uygulaması görevi kime aittir?

Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu tedbir kararı ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.

Soru 26 : Alınan tedbir kararların ilgililere bildirim yükümlülüğü var mıdır?

6284 sayılı Kanun kapsamında hükmedilmiş koruyucu ve önleyici tedbir kararları ilgilisine tebliğ edilir, ancak tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez.

Soru 27 : Hakkında tedbir kararı verilen kişilerin takibi ve denetimi için kullanılan özel yöntemler mevcut mudur?

6284 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, izlenemez ve kayda alınamaz. Söz konusu yöntem, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve İzmir illerinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama" olarak kullanılmaktadır.

Soru 28 : 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına uymayan şiddet uygulayan hakkında ne tür yaptırımlar vardır?

6284 sayılı Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.

Soru 29: Zorlama hapsinde süre sınırlaması var mıdır?

Zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.

Soru 30 : ŞÖNİM’lerde şiddet uygulayanlara yönelik sunulan hizmetler nelerdir?

-Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlanmaktadır.
-İlgili makam veya merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlanmaktadır.
-Şiddet uygulayan kişinin öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır.
-Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da ruhsal bozukluğunun olması hâlinde, bir sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır.
-Meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır.

Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı birimlerde sunulur.

Soru 31: Korunan kişiler sığınma evinde kalmaları halinde nakdi yardım alabilirler mi?

Korunan kişilere barınma yeri sağlanması hâlinde de geçici maddi yardım tedbirine başvurulabilir. Ancak belirlenen tutarlar yüzde elli oranında azaltılarak uygulanır. Kadın konukevinden yararlanan kadınlar hakkında geçici maddi yardıma hükmedilmemişse, harçlık da verilebilir.

Soru 32: Geçici maddi yardım kapsamında yapılan nakdi yardımlar nasıl karşılanır?

Bu ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar için konulan ödenekten karşılanır. Yapılan ödemeler, şiddet uygulayandan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilemeyenler Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir.

Soru 33 : 6284 sayılı Kanun kapsamında korunan kişilerin sağlık giderleri nasıl karşılanmaktadır?

Bu Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu hâllerin devamı süresince gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.

Soru 34 : Hakkında önleyici tedbir kararı alınan kişinin sosyal güvencesi olmaması halinde tedavi edilmesi gereken durumlarda sağlık giderleri kim tarafından karşılanmaktadır?

Önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.

Soru 35 : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, kadına yönelik ve/veya aile içi şiddete dayanan adli uyuşmazlıklara müdahil olma yetkisi var mıdır?

Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir.

Soru 36: Risk altında olup tüm koruyucu ve önleyici tedbir kararlarını uygulamış, ancak yetersiz kalmış vatandaşların yurt dışına yerleşme süreci nasıl işlemektedir?

Bakanlığımıza ulaşan ihbarlara ilişkin can güvenliği riski olması durumunda vakit kaybetmeden İl Müdürlüğümüz ve diğer ilgili birimlerimiz tarafından ivedilikle işlem gerçekleştirilmektedir.
6284 sayılı Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak “İşyerinin değiştirilmesine”, “Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesine”, “korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine” hâkim tarafından karar verilebilmektedir. Ayrıca, 6284 sayılı Kanunda şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma riski bulunan kişilerin yurt dışına yerleştirilmelerine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Soru 37: Yabancı uyruklu kadınların şiddet/istismar mağduru olması durumunda kadın konuk evine yerleşmeleri mümkün müdür?

Yabancı uyruklu kadınlar statü ve uyruk ayrımı yapılmaksızın ülkemizde aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet mağduru olması halinde kadın konukevi hizmetinden yararlanmaktadır.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Diğer Haberler

Çizimleriyle birçok kez eleştiri alan Misvak Dergisi, İzmir kapağı ile yine gündemde.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı ' Sevinilecek birşey değil, Aklınızı başınıza toplayın' başlıklı oldukça çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Ak Partili Belediye önünde kendini yaktı

Sultanahmet Camii restorasyonunda iskele kurmak için camların kırılması sosyal medyada büyük tepki çekiyor.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Atatürk ve Türk gençliğini yazdı.

YAŞAR AKSOY'dan 1919'un Kuvayı Milliye tarihindeki önemi.

İzmir'in işgali. İzmir'in işgalinin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemi nedir? Yunan ordusunun İzmir'e çıkması.

Yazarlar
Website Security Test