Facebook ta paylaştweet leGoogle Plus ile paylaş

''Eğitimli kadın, güçlü bir toplum demek!''

26.11.2019
Büyült
Küçült
Haberi Yazdır

İzmir İş Aleminin Amazonları GÖZLEM’de. Kariyer ile anneliği birlikte yürütmeyi bilen güçlü kadınlarımıza başarılarının sırrını sormaya devam ediyoruz.

Yapılan araştırmalara göre, anneleri aktif olarak çalışan çocuklar eğitimlerine 1 yıl 6 ay daha fazla devam ediyor. Bu da geleceğin mimarı olan çocukların eğitimlerine katabileceği fazladan 18 ay demek… İnsanlığın bütün amacı ileriye gitmek, daha da gelişmek. Peki, kadınların dünya çapındaki ulusal meclislerde temsil oranı neden sadece yüzde 22? Türkiye’ye bakacak olursak TÜİK rakamlarına göre kamusal alanda çalışan kadın yönetici oranı yüzde 9.4. Kadın istihdam oranı ise sadece yüzde 28… Tüm bu veriler ışığında toplumsal eşitsizliğin ortadan kalkması adına yapılan çalışmaları ve yapılması gerekenleri İzmir’in aydınlık yüzü olan İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) Kadın Meclis Üyeleri, Kadın Komite Üyeleri ve Başkanlarına sorduk. Onlar “Kadınların kendi potansiyellerinin farkına varmasını sağlamanın ve yaptıkları işlerde onları desteklemenin gerekliliğine” dikkat çektiler.

BİZ SORDUK…


1. İş ka­dı­nı­nın, dün­ya­da­ki, Tür­ki­ye’de­ki ve İz­mir’de­ki du­rum­la­rı hak­kın­da­ki gö­rüş­le­ri­niz ne­ler­dir?

2. Tür­ki­ye’de ka­dın gi­ri­şim­ci­le­rin önü­nü aç­mak için ne­ler ya­pıl­ma­lı? Ka­dın­la­ra bu alan­da ve­ri­len teş­vik­ler ye­ter­li mi­dir? Genç gi­ri­şim­ci­le­re öne­ri­le­ri­niz var mı?

3. İş ya­şa­mı­nız­da ka­dın­lar­dan mı, er­kek­ler­den mi da­ha faz­la des­tek gö­rü­yor­su­nuz? Sa­hi­bi ve­ya ba­şın­da ol­du­ğu­nuz ku­ru­luş­ta ka­dın ve er­kek ça­lı­şan­la­rı­nı­zın ba­şa­rı oran­la­rı­nı na­sıl bu­lu­yor­su­nuz?

4. Ka­dın­la­ra mec­lis­ler­de, ko­mis­yon­lar­da ve yö­ne­tim­ler­de kon­ten­jan ve­ril­me­li mi? Ka­dın­la­ra yö­ne­lik po­zi­tif ay­rım­cı­lık hak­kın­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

ONLAR CEVAPLADI…


1. İz­mir’de ka­dın­la­rın Tür­ki­ye’ye gö­re da­ha ak­tif bir şe­kil­de iş   ha­ya­tın­da yer al­dı­ğı­nı an­cak bu­nun da ye­ter­li oran­da ol­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Dün­ya ge­ne­lin­de de ka­dın­la­rın er­kek­le­re oran­la iş ha­ya­tın­da da­ha az yer al­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di.

2. Tür­ki­ye’de ka­dın gi­ri­şim­ci­le­re ve­ri­len des­te­ği ye­ter­li bu­lan ka­dın      gi­ri­şim­ci­ler ol­du­ğu ka­dar, ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nen­ler da var. Ka­dın­la­ra yö­ne­lik teş­vik­ler ol­sa da ka­dın­la­rın bu teş­vik­ler hak­kın­da ye­te­ri ka­dar bil­gi sa­hi­bi olmadığı ifa­de edil­di.

3. Ka­dın ve er­ke­ğin iş ha­ya­tın­da ver­di­ği des­te­ğin ge­nel­lik­le iş ko­lu­na gö­re de­ği­şim gös­ter­di­ği be­lir­til­di. Ka­dın­la­rın ba­zı ko­nu­lar­da da­ha has­sas ve de­tay­cı ol­ma­sı­nın bir avan­taj ol­du­ğu söy­le­nir­ken, işi­ni se­ven ve yap­tı­ğı işe de­ğer ve­ren her in­sa­nın iş ha­ya­tın­da ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de yer al­dı­ğı vur­gu­lan­dı.

4. Ka­dın­la­ra mec­lis­ler­de, ko­mis­yon­lar­da ve yö­ne­tim­ler­de kon­ten­jan ve­ril­me­si­nin, ka­dın ve er­ke­ğin iş ha­ya­tın­da da eşit nok­ta­la­ra ulaş­ma­sı yö­nün­den bir ge­rek­li­lik ol­du­ğu di­le ge­ti­ril­di. Ka­dın ba­kış açı­sı­nın yö­ne­tim­ler­de bü­yük fark ya­ra­ta­ca­ğı ifa­de edil­di.

Ayhan Seyfeli (İZTO  Giyim Eşyaları İmalat Toptan Ticareti Grubu Meslek Komitesi Başkanı)

İş kadınının dünyada ve Türkiye’de durumları hemen hemen aynı. Her yerde kadın önce anne, sonra iyi bir eş ve ailenin büyüklerinin sorumluluğu öncelikle üzerinde olan kişidir, toplumda da öncelikle kadın daha sonra iş kadınıdır. Sadece en büyük fark erkeklerin kadınlara bakış acısı ve kadının yükünü paylaşma derecesindeki farktır. Bu her toplumda değişebiliyor. Türkiye’de ise kadın İzmir’de biraz daha farklıdır. Daha çok iş hayatındadır ve sosyalleşmiştir.  Türkiye’deki erkekler yeni yeni kadının evdeki sorumluluklarını paylaşmaya başladı. Çalışan ve aile bütçesine katkıda bulunan kadın sayısı İzmir’de Türkiye ortalamasına göre öndedir. Ayrıca İzmir’de okuyan kadın sayısı da daha fazladır. Eğitim oranının yüksek olması kadının toplumdaki yerini belirliyor. Türkiye’de kadın girişimcilere verilen teşvikler yeterlidir. Sadece kadınlarımızın bu teşviklerden yararlanabilmesi için onlara önce eğitimlerle bu hakları hatırlatılmalı ve nasıl bir yol izlemeleri konusunda bilinçlendirilmelidir. Genç girişimcilere öncelikle iş hayatı hakkında bilgi ve tecrübe edindikten sonra iş hayatına girmelerini öneririm. İş hayatında erkeklerden de kadınlardan da aynı oranda destek görüyorum. Konu cinsiyet değil ne kadar işinize hakim olduğunuz... Kadınlar iş hayatında daha başarılılar çünkü işlerini çok daha ciddi ve hassas yapıyorlar. Bu konu yine cinsiyetle ilgili değil kişinin işine verdiği önemle ilgili diye düşünüyorum. Meclislerde, komisyonlarda ve yönetimlerde kadın kontenjanına yer verilmelidir. Dünya nüfusunun yarısının kadın yarısının da erkek olduğunu düşünürsek yönetimde tek tarafın söz sahibi olması haksızlık değil mi? Yönetimlerde en az yüzde 45’i kadın olmalıdır. Kadınlara belki sadece çalışma şartlarında pozitif ayrımcılık yapılabilir o da özel günlerde olabilir. Erkeklerle her işi yapabildikleri için şartlarının da eşit olması gerekir.

Ayşe Duygu Elçi (İZTO Züccaciye Grubu Meslek Komitesi Başkanı)

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların iş hayatındaki yerleri erkeklere oranla daha düşük. Bu sadece ülkemizin değil ataerkil tüm toplumların bence en büyük sorunudur. Ülkemizde kadın girişimciye verilen desteklerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ancak gerek sosyal platformlarda gerekse devlet teşkilatlarında girişimci kadınların desteklenmesi fikrinin her geçen gün daha da geliştiğini ve bu konunun ele alındığını görmek umut veriyor. Desteklerin yanı sıra bu konuda toplumsal bilinci yükseltici eğitim çalışmalarına da yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadının erkek ile eşit görülmediği bir toplumda kadınlar daima iş hayatlarında görünmez engellerle karşılaşmaya devam edeceklerdir. İş yaşamımda hem erkeklerden hem de kadınlardan destek görüyorum. Sahibi olduğum kurumda kadın çalışan sayımız daha fazla. Kadınların son derece sorumluluk sahibi olduğunu ve işlerini hem severek hem de başarı ile yaptıklarını gözlemliyorum. Kadınlara meclislerde, komisyonlarda ve yönetimlerde kontenjan verilmeli ve bu konuda pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece sözle değil eylemlerimizle kadın iş gücünün yanında yer almalıyız diye düşünüyorum.

Belihan Fidan (İZTO Eğitim Grubu Meslek Komitesi Üyesi)

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. Düşüncelerimize örnek olmuş, sanat ve fikir dünyasında kendini kanıtlamış mükemmel kadınlarımız var. Benim idolüm Türkan Saylan hocamızdır.  Bunun yanında  Jeanne Darc, Semetay Geldiay, Safiye Ali, Emily Murpy, Leyla Gencer, Malala Yusufzay  ve liste çok olmasa da aklımda yer edenler. İşletme bazında sıkıntılarımız çok. Eğitim sektöründe 31 yıllık işletmeciyim ancak devletten teşvik ve katkı payı alamadık. Genel giderlerimize ek olarak vergi ve sigorta eklenince zorlanıyoruz. Teşvikler arttırılmalı. Ne zaman ki kadın “dişi” değil, “kişi” olarak görünür işte o zaman her dalda uygar, bilinçli, başarılı ve iyi insan olarak işletmelerimizde yolumuza devam ederiz.

Hümeyra Çözel (İZTO Meclis Üyesi) 

İş kadınları dünyada, Türkiye’de ve hatta İzmir’de hala çok büyük mücadele sergiliyor, çaba gösteriyor. Kadınların siyasetten sosyal hayata kadar her alanda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar bulundukları ortama huzur ve uzlaşı getiriyor. Farklı bakış açıları ve iletişim becerilerinin yüksek oluşu kadınlara büyük avantaj sağlıyor. Kadınların en az yüzde 35’i iş hayatında görünür olmalı.  Çalışma ortamımın çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Yüzde 99’u erkek çalışan. Türkiye şartlarında kadınlara erkek egemen sektörde çalışabilmeleri için uygun ortam sağlanamıyor. Kadın çalışan sayısı çok az olduğundan iş yaşamımda erkeklerden daha fazla destek gördüğümü söyleyebilirim. Kadınlara meclislerde, komisyonlarda ve yönetimlerde elbette kontenjan verilmeli. Maalesef kadınlar olarak iş hayatında yeterli sayıda değiliz.

Özlem Ölmez (İZTO Madencilik Grubu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı)

Dünyanın farklı bölgelerinde iş kadınları kendi coğrafi şartlarında ve iş hayatlarında mücadelelerine devam etmektedir. Kadınların, bazı ülkelerde çok daha keyifle ve verimle iş hayatında var olduklarını biliyoruz…  Türkiye’de iş hayatında kadın olmak nispeten kendi içinde zorlukları olan bir durumdur ve İzmir’i Türkiye’nin diğer şehirlerine göre farklı bir duygu ile değerlendirsek bile iş hayatında karşılığımızın İstanbul’da, Ankara’da, Bursa’da, Eskişehir’de ne ise İzmir’de de aynı olduğunu düşünüyorum…Hepimiz zorlu şartlarla mücadele halindeyiz… Bu bakımdan iş hayatında kadının varlığına ilişkin olarak bir pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Toplum pek çok konuda eşitlikçi yaklaşmayı henüz öğrenememiş durumda ve bu elbette iş hayatımıza da sirayet ediyor…
Üzülerek söylüyorum ki; kadın-erkek eşitliğini sağlayabilmek adına kadınlara meclislerde, yönetimlerde kontenjan verilmeli…Kadınların iş hayatında yer almasını, girişim yapmasını ve yaptığı işi büyütmesini sağlayacak teşviklerin artırılması gerekiyor.
Teşviklerin yerine ulaşması ve istenilen etkiyi yaratabilmesi için bu konuda daha fazla çaba sarf ederek toplumu daha çok bilgilendirmeliyiz. İş hayatımızda en çok yardımı; kadın çalışan sayısının erkek çalışan sayısına oranla azlığı sebebiyle yine erkek nüfustan gördüğümüzü söyleyebilirim… Kadın çalışanların verimlilik konusunda erkek çalışanlardan hiçbir farkı olmadığına inanıyorum ve hatta kadınların iş hayatımızda varlığının, hepimize çekidüzen veren bir yanı olduğuna inanıyorum…

Candan Aytekin (İZTO Gıda ve Tüketim Maddeleri İmalat ve Toptan Ticaret Grubu Meslek Komitesi Üyesi)

İş gücüne katılım dikkate alındığında Türkiye’de kadın istihdamının maalesef Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin oldukça gerisinde olduğu gözlenmektedir. Dünya sırlamasında da çok gerilerdeyiz. Türkiye’yi kendi içinde değerlendirdiğimizde gerek iş hayatı gerekse sosyal hayatta İzmir’in önde olduğunu söyleyebiliriz. Kadın haklarının erkekler tarafından tartışıldığı ve karar verildiği sürece ilerleyemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle kadınlar devlet kurumlarında, özel sektörde, yerel yönetimlerde ve sosyal hayatta daha çok yer almalı ve söz sahibi olmalı. Bunun için özellikle yönetim kadrolarında yeterli kontenjanlar olmalıdır. Kadınlara yönelik yeterli olmasa da teşvikler var ama birçok kadın bundan haberdar olmuyor ve ne yapacağını bilmiyor. Oysa teşvik veren kurumların yanında İzmir’de ulaşabilecekleri, destek alabilecekleri kadın dernekleri var. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası var ve bu fabrikada 70 den fazla branşta ücretsiz kurslar verilmektedir. Mesleki yeterlilik iş hayatında gerekli olduğu için özellikle genç girişimcilerin bu kurslardan yararlanmalarını, araştırmacı ve üretken olmalarını tavsiye ediyorum.  Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığa gerek kalmayacak seviyeye gelmeyi umut ederek şuan için pozitif ayrımcılığın gerekli olduğunu düşünüyorum.

İpek Özçelik (İZTO Metal Eşya Grubu Meslek Komitesi Üyesi)

Türkiye’de iş alanında kadınların çok aktif olmadığını düşünüyorum. Daha çok kendi aile şirketlerinde çalışan kadınları gözlemliyoruz. Yeni nesil çok daha aktif ve girişimcilik adına önemli adımlar atıyor. Devlet teşvikleri tam olarak yeterli değil ancak özel sektör ve şahıslardan da destek alınabilir. Bizim sektörümüz daha çok erkeklerin çalıştığı bir sektör. Bu nedenle daha çok erkeklerden destek aldığımızı söyleyebilirim. Metal üzerine çalıştığımız için 1 tane kadın mühendisimiz var ama beyaz yakalı olarak tüm çalışanlar kadın. Kadınların başarı oranları erkeklere göre daha yüksek diyebilirim. Kadın hakları konusunda dernek, birlik ve kuruluşlarda çalışıyorum, Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği Başkanıyım. Türkiye şartlarında kadın kotası oluşturmaya mecbur kalınıyor. Kadınlarla erkeklerin eşit olduğu bir toplumda kontenjana ihtiyaç kalmaz.

Seda Lastikçi (İZTO Lastik, Akümülatör ve Motorsiklet Grubu Meslek Komitesi Üyesi)

Eski yıllara göre kadınlar iş dünyasında daha fazla yer alıyorlar. Özellikle İzmir’de kadınlar her yıl iş yaşamında daha çok var olduğunu gösteriyor. 27 sene önce çalıştığım sokakta kadın yokken, şu an erkeklerden daha fazla çalışan kadın var. Teşvikler yeterli ancak duyuruların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Birçok kişinin bu teşviklerden haberi yok. Otomotiv sektöründe olduğum için daha çok erkeklerden destek alıyorum. Kontenjanın daha da arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef toplumumuzdan kaynaklı olarak pozitif ayrımcılığın yapılması gerektiğini görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde durum böyle değil. Türkiye’de kadının bir yere gelebilmesi bir takım imtiyazlar sağlandığında olabiliyor. Dolayısıyla pozitif ayrımcılığa bizim ülkemizde ihtiyaç var. Normalde desteklediğimiz bir konu değil.

Sevgi Tükeler (İZTO) Kozmetik Grubu Meslek Komitesi Üyesi)

Türk kadınının destek görmesiyle şu an bulunduğu yerden çok daha üstün yerlere geleceğini düşünüyorum. Türkiye geneline bakılırsa İzmir’de çalışan kadın sayısı yüksek. Çünkü kadınlar daha özgür ve kendi ebeveynlerinden saygı gördüğü için bunu çevresine daha iyi yansıtıyor. Kadınlara yönelik verilen teşviklerin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Devlet, teşvikleriyle iş hayatında büyümek isteyen kadınları desteklemeli. Genç kadın girişimciler ise hayallerinin peşinden gitmeli. Yaklaşık 13 yıl önce kurduğum şirketi açarken yaptığım şey buydu. Türkiye’nin hayallerini gerçekleştirmekten korkmayan kadınlara ihtiyacı var. Kadınların meclislerde, komisyonlarda ve yönetimlerde sayıları çok az. Kadınların toplumun her alanında olması içselleştirilmeli. Kadının hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum ancak her şeye rağmen güçlü olacağımızı düşünüyorum.

Gönül Pek (İZTO Medya ve Fotoğrafçılık Grubu Meslek Komitesi Üyesi)

Kadınların çalışma şartları oldukça zor. Hem ev hayatında hem de iş hayatında sorumlulukları fazla oluyor. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde kadınların daha şanslı olduğunu görüyoruz. Yaşam koşulları daha iyi. Türkiye’de kadınlarımızın yeni yeni bir adı olmaya başladı. Özellikle kadınlarımız okumalı, kendini geliştirmeli. Kadınlara verilen teşvikler devamlı hale getirilmeli ve arttırılmalı. Ekonomik özgürlüğünü elde eden bir kadın daha özgüvenli ve başarılı olacaktır. İş hayatımda kadın-erkek ayrımı yapamam hem erkekler hem de kadınlar destek oluyor. İşini seven insan olduktan sonra kadın ya da erkek olsun fark etmiyor, işini sevmek başarıyı da getiriyor. Kadınlar meclislerde, yönetimlerde, komisyonlarda çok daha fazla yer almalı. Kadın varsa barış var demektir. Kadının olduğu yerde insanlar daha saygılı oluyor.

Her türlü hakkı saklıdır.

Yorumlar - Toplam ( 0 ) Yorum Yapıldı.

Adınız *

Yorum Yaz

yükleniyor...

 Yorumlar

Henüz Yorum yapılammış. ilk yorumu yapan siz olun...

Diğer Haberler

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), haziran ayı toplantısı Kişisel Marka Yaratıcısı İrem Sefa Yayımlar katılımıyla internet üzerinden gerçekleşti.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) haziran ayı üye toplantısında, Teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu, eğitimci ve yazar Zeynep Dereli’yi online olarak ağırladı.

Türkiye’nin ilk kadın köy pazarı olma özelliği taşıyan ‘Antalya Köy Pazarı’, Koronavirüs salgınını önleyici tedbirler kapsamında geçici süreyle faaliyetlerine ara veri...

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İzmirli kadınları bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampına davet ediyor.

EGİKAD’ın online olarak düzenlediği, Avukat Rebia Rezzan Özduran’ın konuşmacı olarak katıldığı ''Fırtına Dindiğinde'' konulu toplantı yapıldı. Toplantının açılışında k...

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) düzenlediği online toplantılarla Covid-19 sürecinde salgın sonrası değişmesi beklenen ekonomik ilişkileri ve yeni normali alanında ...

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), ''Kadınlar Üzerine Gerçekler ve Efsaneler'' adlı toplantısı 24. ve 25. dönem milletvekili Şafak Pavey’in katılımıyla internet ü...

Yazarlar
Website Security Test